November 25-29 (M-F)…………………….. Fall Recess for 10-Mo. Students                                                            Fall Recess for VPK Students November 27-29 (W-F)……………………..Fall Recess for 12-Mo. Students

November 25-29 (M-F)  Fall Recess for 10-Mo. Students Fall Recess for VPK Students November 27-29 (W-F) Fall Recess for 12 Month Students